Çisad Derneği Hakkında

ÇİSAD‘ı ülkeyi ve bölgeyi ilgilendiren genel ve yerel politikaların üretiminde aktif rol üstlenen, yönlendirici niteliğe sahip, yaptırım gücü yüksek ve etkin çözümler üreten bir kurum haline getirmek, ÇİSAD, üyeleri arasında iş ve güç birliklerinin oluşumu, ortak yatırımlarla global rekabet gücünün yükseltilmesi, Çorlu’nun ulusal ve uluslar arası pazarlardan aldığı payın arttırılması, Çorlu’daki sanayi ve ticari kuruluşlarının yeniliklere ve değişimlere hızlı ve sağlıklı adaptasyonları için danışılan bir iş geliştirme merkezi haline getirmektir.

ÇİSAD üyelerinin ve çalışanlarının mutluluğunu ve sürekliliğini sağlayan, onların birbirleriyle ve toplumun tüm kesimleri ile kaynaşmalarına, dayanışmalarına ve yardımlaşmalarına aracılık eden, elde edilen değerleri ülke insanının yararına kullanan büyük bir aile haline getirmektir.ÇİSAD, Çorlu’da “girişimcilik ruhunun ve kültürünün” geliştirilmesi ve benimsenmesi, tekelleşmenin önlenmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi, kültürel mirasının, yetişmiş insan gücünün ve tüm zenginlik ve kaynaklarının korunması ve bunlardan en üst seviyede toplumsal yarar sağlanması için aktif girişimlerde bulunan ve bu amaçla toplumun tamamını kucaklayan bit yuva haline getirmek, ÇİSAD, Çorlu’nun, bölgemizin ve ülkemizin uluslar arası platformlarda tanıtılması konusunda yürütülen çalışmalarda, devlete, diğer sivil toplum kuruluşlarına ve işadamlarına daha fazla katkı sağlayan, onlarla yasal ve ahlaki zeminlerde işbirliği yapan bir kurum haline getirmek, ÇİSAD, gerçek anlamda kurumsallaşmış, profesyonelleşmiş ve “toplam kalite” anlayışı ile sürekli gelişen bir yapıya kavuşturmaktır.