Hedefimiz Ülkemizin ve Bölgemizin İş

Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması.

Aramıza Siz de Katılın, Tüm Bunların Şahidi Olun!

BAŞARILAR İLE DOLU 20 YIL

Toplamda 11 sayfadan oluşan KVKK metnimizin bulunduğu PDF formatında dosyayı görüntülemek için tıklayın.

ÇORLU İŞ İNSANLARI VE SANAYİCİLER DERNEĞİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1.AMAÇ

ÇORLU İŞ İNSANLARI ve SANAYİCİLER DERNEĞİ (bundan sonra DERNEK olarak anılacaktır) çalışanlarımız, dernek üyelerimiz, ziyaretçilerimiz dahil olarak; gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve İnsan Haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin korunması Kanunu (‘’KVKK’’) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen önceliğimizdir. ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanmasının sağlanması önceliğimizdir.

Bu nedenle, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; çalışanlarımız, dernek üyelerimiz, ziyaretçilerimiz, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın, kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri derneğimizin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına (‘’Politika’’) göre gerçekleştirmekteyiz. 

Kişisel Verilerin Korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir. Bu nedenle, kişisel verinin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü ve etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması için mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde ilgili verilerin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini almaktayız.

İşbu Politika, ticari veya sosyal sorumluluk ve benzeri faaliyetlerimiz sırasında paylaşılan Kişisel Verilerin KVKK’ da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesi, saklanması, aktarılması ve sil inmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.

2.KAPSAM

Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; çalışanlarımız, dernek üyelerimiz, ziyaretçilerimiz, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın, kısacası faaliyetlerimi z sırasında edindiğimiz ve dernek tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu Politikanın kapsamındadır.

Kişisel Verilerin korunması sadece gerçek kişilerle ilgili olup, tüzel kişilere ait içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler, kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.

Politikamız, dernek nezdinde bulunan ya da dernek tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesine yönelik faaliyetlerde uygulanmakta olup KVKK v e Kişisel Verilere ilişkin ilgili diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır.


3.TANIM ve KISALTMALAR 

Bu bölümde Politika’ da geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar vb. kısaca açıklanmıştır.

3.1. Dernek : Çorlu İş İnsanları ve Sanayiciler Derneği (ÇİSAD)

3.2. Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı verilen onay.

3.3. Anonim Hale Getirme : Kişisel Verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi. 

3.4. Çalışan : Dernek Personeli 

3.5. Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi) :  Kişisel Verisi işlenen Gerçek kişi.

3.6. Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir kılan, Gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. 

3.7. Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık kıyafeti, dernek, vakıf yada sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza ve mahkumiyeti, güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

3.8. Kişisel Verilerin İşlenmesi :  Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmamak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanımının engellenmesi gibi, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

3.9. Veri İşleyen : Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

3.10. Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi. 

3.11. KVK Kurulu : Kişisel Verileri Koruma Kurulu 

3.12. KVK Kurumu : Kişisel Verileri Koruma Kurumu

3.13. KVKK :  7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.  

3.14. Politika : Çorlu İş İnsanları ve Sanayiciler Derneği, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası.


4. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

KVKK Uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükler aşağıda sıralanmıştır:

4.1. Aydınlatma Yükümlülüğümüz

Veri Sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;

  • Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, 
  • Kimliğiniz, varsa temsilcinizin kimliğine ilişkin bilgiler,
  • İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
  • Verileri toplama yöntemlerimiz ve hukuki sebebi
  • Kanundan doğan haklar,

Hususlarında İlgili Kişiyi Aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.


Dernek olarak kamuoyuna açık olan işbu Politikanın açık, anlaşılır, kolay erişilebilir olmasına özen göstermekteyiz.

4.2. Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz

Veri sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verilerin güvenliğiniz sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve alınan tedbirler, işbu Politikanın 9. Ve 10. Bölümlerinde detaylandırılmıştır.

5.KİŞİSEL V ERİLERİN SINIFLANDIRILMASI 

5.1. Kişisel Veriler

Kişisel veriler; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgilerdir.

Kişisel verilerin korunması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup, tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz. 

5.2. Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.


6.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

6.1. Kişisel Verilerin İşleme İlkemiz 

Kişisel Verileri aşağıda yer alan ilkeler uyarınca işlemekteyiz.

6.1.1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme

Kişisel Ve rileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde işlemekteyiz.

6.1.2. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama

İşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme prosedürlerimiz de gerekli tedbirleri almakla birlikte, Kişisel Veri Sahibi’ ne verilerin güncellenmesi ve var ise işlenen verilerdeki hataların düzeltilmesi için tarafımıza başvuru imkanı sunarız.

6.1.3. Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme

Dernek olarak kişisel ver ileri kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmiş,, mevzuat ve ticari hayatın olağan akışı çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmek için belirlenen meşru amaçlarımız dahilinde işlemekteyiz.

6.1.4. Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması

Kişisel verileri açık ve kesin olarak belirlediğimiz amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz.

İlgili olmayan veya işlenmesine ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktayız. Bu nedenle, yasal gereklilik olmadı ğı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlemekte veya işlememiz gerektiğinde konuya ilişkin Açık Rıza almaktayız.

6.1.5. Kanuni düzenlemeler tarafından öngörülen ve meşru menfaatlerimiz süresince kişisel verilerin saklanması

Mevzuattaki birçok düzenle me kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklamaktayız.

Mevzuatta öngörülen saklama sür esinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.

6.2. Kişisel verileri işleme amaçlarımız

Dernek olarak kişisel verileri sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılanlarla benzer amaçlar için işlemekteyiz: 

  • Dernek ile ilişkisi olan gerçek ve/veya tüzel 3.kişi, kurum ve kuruluşların, ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
  • Dernek işlerin in yürütüldüğü veya derneğe bağlı bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlarının can ve mal güvenlikleri ile huku k i, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,
  • Kamera görüntülerinin depolanması dernek işlerinin yürütüldüğü birimlerde fiziki olarak bulunmanız halinde disiplin, güvenliğin ve denetimlerin sağlanması,
  • 4857 Sayılı İş Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun u, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel